Algemene voorwaarden


1.   Algemeen

1.1   BBKW is een samenwerkingsverband van mediators (”mediators”) dat naar buiten toe gezamenlijk optreedt onder de naam BBKWmediation. 

1.2   De dienstverlening van BBKWmediation omvat mediation, onafhankelijk voorzitterschap, begeleid onderhandelen, intervisie begeleiding, de BBKW Academy en het uitvoeren van een QuickConflictScan©. 

1.3   De mediators gelden afzonderlijk als opdrachtnemer. Bij het aanvaarden van een opdracht zal de betreffende mediator duidelijk aangeven wie de opdrachtnemer is en van welke activiteit sprake is.

1.4   Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en opdrachten van dienstverlening welke door de mediators zijn uitgebracht c.q. aanvaard. Een opdracht is aanvaard zodra deze schriftelijk is bevestigd dan wel de mediator met de uitvoering daarvan is aangevangen. 

1.5   In geval van mediation zijn een door alle betrokkenen getekende mediationovereenkomst, het MfN[1] reglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediators van toepassing, zoals bij aanvang van de mediation aan betrokkenen ter hand gesteld. In geval van strijdigheid van deze algemene voorwaarden met het MfN reglement en de MfN gedragsregels gelden de laatstgenoemde.

 2.  Vertrouwelijkheid

2.1   Alle door de mediators verkregen informatie over opdrachtgevers zal door hen vertrouwelijk worden behandeld. De privacyverklaring BBKWmediation (https://www.bbkwmediation.nl/over-ons/avg ) is van toepassing.

2.2   Voor zover de mediator uit hoofde van de opdracht of van toepassing zijnde gedragsregels een geheimhoudingsplicht heeft komt deze te vervallen tegenover haar/zijn beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar indien de mediator een beroep doet op haar/zijn verzekering in verband met aansprakelijkstelling.

3.   Honorarium en betaling  

3.1   Opdrachtgever is aan de mediator voor haar/zijn dienstverlening een honorarium verschuldigd, gebaseerd op uurtarief, kosten en BTW. Het honorarium wordt telkens bij aanvang overeengekomen. Het honorarium zal op naam van BBKWmediation worden gefactureerd. De hoogte en verschuldigdheid is niet afhankelijk van het behaalde resultaat. 

3.2   Onder het uurtarief vallen: het voorbereiden en houden van bijeenkomsten, telefoongesprekken, correspondentie per post en per e-mail, het maken van verslagen, het bestuderen van stukken, het opstellen van concepten van door partijen gewenste documenten, overige activiteiten mits door opdrachtgever van tevoren geaccordeerd. Voor reistijd wordt half tarief in rekening gebracht. Onder kosten worden verstaan reiskosten, huur vergaderruimte en gedurende bijeenkomsten gebruikte consumpties, alsmede, na verkregen goedkeuring van opdrachtgever, de kosten van ingeschakelde derden.

3.3   BBKWmediation kan voor aanvang van de Mediation een voorschot in rekening brengen.  BBKWmediation declareert voorts periodiek of aan het eind van de opdracht het verschuldigde honorarium en de te vergoeden kosten.

3.4   Opdrachtgever verplicht zich de facturen van BBKWmediation binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te voldoen. Gebeurt dit niet dan wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van tijdige betaling is de betreffende mediator gerechtigd de uitvoering van de opdracht te staken en kan BBKWmediation de wettelijke handelsrente, alsmede de integrale buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Het tot dan toe verschuldigd honorarium wordt terstond opeisbaar. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 10% van het bedrag van de niet betaalde declaratie(s), tenzij de (daadwerkelijke) buitengerechtelijke incassokosten meer bedragen, in welk geval  BBKWmediation gerechtigd is deze hogere bedragen in rekening te brengen. Indien een opdrachtgever consument is in de zin van het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten gelden de tarieven voorzien in dit besluit.

4.   Derden

4.1   Een mediator  kan desgewenst, met goedkeuring van opdrachtgever, derden inschakelen voor het verrichten van diensten. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van deze derden. 

4.2   Indien een ingeschakelde derde een beperking van de aansprakelijkheid heeft bedongen heeft de mediator het recht deze beperking namens de opdrachtgever te aanvaarden. 

5.   Einde van de opdracht

Zowel de mediator als opdrachtgever zijn gerechtigd de opdracht te beëindigen indien bij de mediator dan wel opdrachtgever de verwachting bestaat, dat de opdracht niet op passende wijze zal (kunnen) worden voltooid. De verplichting van de opdrachtgever tot het betalen van honorarium en kosten blijft onverlet tot aan het tijdstip van beëindiging.

6.   Aansprakelijkheid

6.1   Een mediator is slechts aansprakelijk indien er sprake is van eigen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met de opdrachtgever. De mediator is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van andere mediators die verbonden zijn aan BBKWmediation en evenmin voor tekortkomingen van derden, ook al zijn deze derden door de mediator ingeschakeld. 

6.2   Iedere aansprakelijkheid van de mediator is beperkt tot het bedrag dat op grond van de gesloten beroeps- c.q. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van de mediator.

6.3   Indien en voor zover geen uitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van de mediator beperkt tot directe vermogensschade en zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het door opdrachtgever daadwerkelijk voldaan honorarium met een maximum van € 5000,- ex BTW. 

6.4   Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals gederfde winst of omzet,  bedrijfsschade, imago- of reputatieschade en schade als gevolge van aanspraken van derden is uitgesloten. 

6.5   De mediators zijn nimmer aansprakelijk voor fouten in de gebruikte communicatiemiddelen.

6.6   Opdrachtgever vrijwaart de mediator(s)tegen aanspraken van derden en zal de mediator(s) schadeloos stellen voor alle vorderingen die een derde mocht instellen en de eventueel daarmee samenhangende proceskosten, voor zover deze niet worden gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de mediator.

6.7   Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak zoals in dit artikel bedoeld een jaar nadat opdrachtgever bekend is geworden dan wel bekend had moeten zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, tenzij deze een aanvang heeft gemaakt met mediation als bedoeld in artikel 7.2 van deze voorwaarden. In dat geval wordt de vervaltermijn zoals bedoeld in dit lid geschorst. De termijn wordt voortgezet zodra de mediation wordt beëindigd zonder vaststellingsovereenkomst.

6.8   Bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als er van de zijde van de mediator sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

6.9   Een reeks van schadeveroorzakende gebeurtenissen die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien geldt als één gebeurtenis. 

7.   Toepasselijk recht, mediationclausule, bevoegde rechter

7.1   Op alle overeenkomsten gesloten tussen de mediators en hun opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

7.2   Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform het reglement van de MfN of haar rechtsopvolgster, zoals dat luidt op de datum van de ondertekening van de overeenkomst in geschil.

7.3   De meest gerede partij zal schriftelijk of elektronisch zijn/haar voornemen om over te gaan tot mediation aan de wederpartij kenbaar maken.

7.4   Zolang deze kennisgeving niet heeft plaatsgevonden en/of de mediation niet is beëindigd zal geen der partijen zich tot de rechter/arbiter wenden tenzij uitsluitend tot het nemen van conservatoire of spoedeisende maatregelen.

7.5   Indien het binnen 30 dagen, althans binnen een door partijen nader overeen te komen termijn na ontvangst van de hierboven sub 3 bedoelde kennisgeving onmogelijk gebleken is het geschil op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

[1]Mediatorsfederatie Nederland