Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOSNAKBENDER ©

1.  Algemeen

1.1   De dienstverlening van BosnakBender omvat mediation, coaching en arbitrage. Bij het aanvaarden van een opdracht zal BosnakBender duidelijk aangeven, van welke activiteit sprake is.
1.2   Het in deze paragraaf gestelde geldt voor alle door BosnakBender aanvaarde opdrachten, tenzij daarvan in het navolgende dan wel in een afzonderlijke overeenkomst is afgeweken.
1.3   Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en opdrachten van dienstverlening welke door BosnakBender zijn uitgebracht cq. aanvaard.
1.4   Indien de dienstverlening aanvangt met een door alle betrokkenen getekende mediationovereenkomst zijn het MfN[1] reglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediators van toepassing, zoals bij aanvang van de mediation aan betrokkenen ter hand gesteld. In geval van strijdigheid van deze algemene voorwaarden met het MfN reglement en de MfN gedragsregels gelden de laatstgenoemde.

 2.    Vertrouwelijkheid

Alle door BosnakBender verkregen informatie over opdrachtgevers zal door haar vertrouwelijk worden behandeld.

3.    Honorarium en betaling

3.1   Opdrachtgever is aan BosnakBender voor haar dienstverlening een honorarium verschuldigd, gebaseerd op uurtarief, kosten en BTW. Het honorarium wordt telkens bij aanvang overeengekomen.
3.2   Onder het uurtarief vallen: het voorbereiden en houden van bijeenkomsten, telefoongesprekken, correspondentie per post en per e-mail, het maken van verslagen, het bestuderen van stukken, het opstellen van concepten van door partijen gewenste documenten, overige activiteiten mits door opdrachtgever van tevoren geaccordeerd. Voor reistijd wordt half tarief in rekening gebracht. Onder kosten worden verstaan reiskosten, huur vergaderruimte en gedurende bijeenkomsten gebruikte consumpties, alsmede, na verkregen goedkeuring van opdrachtgever, de kosten van ingeschakelde derden.
3.3   BosnakBender kan voor aanvang van de Mediation een voorschot in rekening brengen. BosnakBender declareert voorts periodiek of aan het eind van de opdracht het verschuldigde honorarium en de te vergoeden kosten.
3.4   Opdrachtgever verplicht zich de facturen van BosnakBender binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te voldoen. Gebeurt dit niet dan wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van tijdige betaling is BosnakBender gerechtigd de uitvoering van de opdracht te staken en de wettelijke handelsrente, alsmede de integrale buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Het tot dan toe verschuldigd honorarium wordt terstond opeisbaar. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 10% van het bedrag van de niet betaalde declaratie(s), tenzij de (daadwerkelijke) buitengerechtelijke incassokosten meer bedragen, in welk geval BosnakBender gerechtigd is deze hogere bedragen in rekening te brengen.

4.    Derden

4.1   BosnakBender kan desgewenst, met goedkeuring van opdrachtgever, derden inschakelen voor het verrichten van diensten. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van deze derden. BosnakBender is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden.

 5.    Einde van de opdracht

Zowel BosnakBender als opdrachtgever zijn gerechtigd de opdracht te beëindigen indien bij BosnakBender dan wel opdrachtgever de verwachting bestaat, dat de opdracht niet op passende wijze zal (kunnen) worden voltooid. De verplichting van de opdrachtgever tot het betalen van honorarium en kosten blijft onverlet tot aan het tijdstip van beëindiging.

6.    Aansprakelijkheid

6.1   Iedere aansprakelijkheid van BosnakBender is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door BosnakBender gesloten beroeps – c.q bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.
6.2   Indien en voor zover geen uitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van BosnakBender beperkt tot het door opdrachtgever daadwerkelijk voldaan honorarium met een maximum van € 5000,-.
6.3   BosnakBender is nimmer aansprakelijk voor fouten in de gebruikte communicatiemiddelen.
6.4   Opdrachtgever vrijwaart BosnakBender tegen aanspraken van derden.
6.5   Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak zoals in dit artikel bedoeld een jaar nadat opdrachtgever bekend is geworden dan wel bekend had moeten zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, tenzij deze een aanvang heeft gemaakt met mediation als bedoeld in artikel 10.2 van deze voorwaarden. In dat geval wordt de vervaltermijn zoals bedoeld in dit lid geschorst. De termijn word voortgezet zodra de mediation wordt beëindigd zonder vaststellingsovereenkomst.

7.    Toepasselijk recht, mediationclausule, bevoegde rechter

7.1   Op alle overeenkomsten gesloten tussen BosnakBender en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
7.2   Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform het reglement van de MfN of haar rechtsopvolgster, zoals dat luidt op de datum van de ondertekening van de overeenkomst in geschil.
7.3   De meest gerede partij zal schriftelijk of elektronisch zijn/haar voornemen om over te gaan tot mediation aan de wederpartij kenbaar maken.
7.4   Zolang deze kennisgeving niet heeft plaatsgevonden en/of de mediation niet is beëindigd zal geen der partijen zich tot de rechter/arbiter wenden tenzij uitsluitend  tot het nemen van conservatoire  of spoedeisende maatregelen.
7.5   Indien het binnen 30 dagen, althans binnen een door partijen nader overeen te komen termijn na ontvangst van de hierboven sub 3 bedoelde kennisgeving onmogelijk gebleken is het geschil op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

[1] Mediatorsfederatie Nederland